ஜூலை 2013: ஜோக்ஸ்
ராஜா: மந்திரியாரே! இப்போதெல்லாம் நமக்குப் புறா மெயில் வருவதில்லையே, ஏன்?
மந்திரி: அதுதான் ஈ-மெயிலில் எல்லாம் வந்துவிடுகிறதே பிரபோ!

ஹெர்கூலிஸ் சுந்தரம்

© TamilOnline.com