ஏப்ரல் 2008 : சுடோக்கு
நீங்கள் SUDOKU மன்னரா?

தென்றலுக்காக: sudoku.com - லிருந்து.

Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box contains the digits 1 through 9 with no repeats.விடைகளுக்கு இங்கு சொடுக்கவும்

© TamilOnline.com