தியா, 8 வயது, ஜுரூபா வேலி, கலிஃபோர்னியா
© TamilOnline.com