ரேஷ்மிஸ்ரீ சுதர்சன், 7 வயது, ப்ளேனோ, டெக்சஸ்
© TamilOnline.com