தனிஷ்கா தங்கமணி, 7 வயது, போர்ட்லாந்து, ஆரிகான்
© TamilOnline.com