ஒரிகாமி (ஜப்பானிய காகிதக்கலை) விக்ரம் மோஹன், 9 வயது, டாலஸ், டெக்சஸ்
© TamilOnline.com